Na prośbę Urszuli Stolarskiej - Zastępca Wójta Gminy Lubiszyn, zamieszczamy zasady korzystania z cmentarzy komunalnych terenu naszej gminy.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 • §1.1.Właścicielem cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Baczyna, Marwice, Lubno, Wysoka, Tarnów, Lubiszyn, Ściechów, Staw jest Gmina Lubiszyn.
 1. 2. Biuro Zarządcy Cmentarzy mieści się przy Urzędzie Gminy w Lubiszynie, ul. Myśliborska 9, czynne jest w:
  - poniedziałek: 7.30 – 16.00,
  - wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30,
  - piątek: 7.30 – 15.00
  Wszelkie informacje udzielane są pod numer tel. 95-727-71-53.
 2. 3. Jeśli w niniejszych zasadach jest mowa o:
 3. Zarządcy cmentarzy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lubiszyn, upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub upoważnionego Sołtysa Sołectwa;
 4. dysponencie grobu - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do pochowania zwłok, po dokonaniu opłaty za grób lub miejsce grzebalne, której Zarządca wyznaczył kwaterę grzebalną;
 5. wykonawcy - należy przez to rozumieć dysponenta grobu samodzielnie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie podmiotu wykonującego roboty budowlane na wyznaczonej przez Zarządcę kwaterze.
 6. 4. Czynności zarządcy cmentarza w danej miejscowości wykonuje Sołtys Sołectwa lub upoważniony pracownik Urzędu Gminy.
 • §2. 1. Cmentarze udostępniane są mieszkańcom całodobowo, z zastrzeżeniem, że brama wjazdowa (stale zamknięta) jest otwierana wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu u Sołtysa.
 1. 2. Cmentarze wyposażone są w sieć wodociągową, zasilaną z instalacji wiejskiej. Woda
  z ujęć (punktów czerpalnych) na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych.
 • §3.1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi
  i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
 1. 2. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku do lat 10 dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób starszych.
 2. 3. Na terenie cmentarza niedozwolone jest:
 3. a) przebywanie w stanie nietrzeźwym,
  b) uprawianie żebractwa,
  c) wprowadzanie zwierząt,
  d) umieszczanie ławek w ciągach komunikacyjnych,
  e) poruszanie się rowerami, motocyklami, hulajnogami i deskorolkami,
  f) szlifowanie nagrobków metodą mechaniczną, wytwarzającą duże zapylenie,
  g) prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,
  h) przenoszenie lub zabieranie z cmentarzy wszelkich elementów jego wystroju,
  i) wyrzucanie odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone,
  j) wrzucanie do kontenerów na odpady gruzu, piasku, drewna, pozostałości po wymianie
    nagrobków,
  k) samowolne sadzenie i usuwanie  drzew wokół grobów.
 • §4.1. Na terenie cmentarzy zakazuje się, bez uprzedniego zgłoszenia u Sołtysa lub w biurze Zarządcy cmentarzy, wykonywania:
 1. a) robót murarskich,
  b) robót kamieniarskich,
  c) umieszczania tablic reklamowych, w tym przy ogrodzeniach,
  d) wyznaczanie miejsca i kopanie grobów,
  e) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,
 2. 2. Z Zarządcą cmentarza należy każdorazowo uzgadniać:
 3. usytuowanie miejsca pochówku,
 4. urządzanie miejsca pochówku, a w szczególności montażu i demontażu części podziemnej i nadziemnej grobu, jak też zagospodarowanie terenu wokół grobu.
 5. 3. Z Sołtysem należy każdorazowo uzgadniać wjazd na teren cmentarza w celu wykonania usług pogrzebowych, ekshumacji, robót budowlanych i kamieniarskich.
 • §5.1. Właściciel i Zarządzający cmentarzami nie ponoszą odpowiedzialności za:
  a) samowolne wykonywanie robót na terenie cmentarzy,
  b) dewastacje, kradzieże, akty przemocy, pobicia.
 1. 2. W przypadkach naruszania prawa, osoby dotknięte czynami powodującymi skutki, o których mowa w ust. 1 b), zobowiązane są do zgłaszania w/w zdarzeń w II Komisariacie Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa 10 lub u dzielnicowego Gminy Lubiszyn.
 2. 3. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1473).

RODZAJE GROBÓW, OPŁATY I LIKWIDACJA

 • §6.1. Na cmentarzach stosuje się opłaty za miejsca grzebalne i rezerwacje, a także pochówek oraz ekshumację.
 1. 2. Za korzystanie z cmentarza Zarządca pobiera opłaty w wysokości określonej w cenniku, przyjętym przez Radę Gminy Lubiszyn w drodze odrębnej uchwały.
 2. 3. Opłatę za miejsce grzebalne wnosi się jednorazowo na okres 20 lat.
 3. 4. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z rezerwacji miejsca grzebalnego w dowolnym terminie bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
 4. 5. Osoba, dokonująca rezerwacji kwatery grzebalnej, z uwzględnieniem zapisów §7 ust. 4 i ust. 5, zobowiązana jest do utrzymywania jej w należytym porządku do czasu wykorzystania na pochówek.
 5. 6. Na cmentarzach w Gminie Lubiszyn pochówku zwłok dokonuje się w:
 6. a) grobach ziemnych,
 7. b) grobach murowanych:
  - pojedynczych,
  - rodzinnych,
 8. c) urnowych.

§7.1. W oparciu o uregulowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 7.03.2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok
i szczątków (Dz. U. nr 48, poz. 284), groby ziemne powinny mieć następujące wymiary:

 1. pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m;
 2. pozostałe pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;
 3. pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m;
 4. grób rodzinny ziemny, w którym trumny mogą być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć następujące wymiary: długość 2,0 m, szerokość 1,8 m, niezależnie od głębokości grobu.
 5. 2. Groby murowane powinny mieć następujące wymiary:
 6. pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m;
 7. pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.
 8. 3. Odległość między grobami powinna zapewnić przejście o szerokości 0,5 m. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Zarządcy cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych. Na grobach można ustawiać nagrobki albo usypywać ziemię w postaci kopca nad grobem o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.
 9. 4. Wyznaczenie powierzchni kwatery pod pochówek lub pod przyszły pochówek należy wyłącznie do Zarządcy cmentarza.
 10. 5. Wyznaczenie kwatery potwierdzone jest ustawieniem przez Zarządcę tabliczki z indywidualnym numerem, zgodnym z zapisami w ewidencji miejsc grzebalnych, prowadzonej w biurze Zarządcy.
 • §8.1 Przedłużenie prawa do grobu na dalszy okres wymaga ponownego uiszczenia opłaty
  w wysokości obowiązującej w dniu jej płatności.
 1. 2. W przypadku dochowania drugiej osoby do istniejącego grobu rodzinnego (głębinowego) posiadającego aktualną opłatę, pobiera się opłatę za dochowanie, zgodnie z cennikiem przyjętym przez Radę Gminy Lubiszyn, w wysokości obowiązującej w dniu jej płatności.
 2. 3. W przypadku dochowania drugiej osoby do istniejącego grobu rodzinnego (głębinowego) nieposiadającego aktualnej opłaty, pobiera się opłatę za dochowanie oraz za przedłużenie praw do grobu pierwszej osoby zmarłej, zgodnie z cennikiem przyjętym przez Radę Gminy Lubiszyn,
  w wysokości obowiązującej w dniu jej płatności.
 3. 4. Wszystkie groby ziemne na cmentarzach po upływie 20 lat od pochowania bądź wniesienia ostatniej opłaty zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach
  i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1473) mogą być zlikwidowane i ponownie wykorzystane do chowania zmarłych, jeżeli zainteresowane osoby, bądź instytucje nie zgłoszą zamiaru przedłużenia terminu ich ważności na okres następny i nie uiszczą stosownych opłat.
 4. 5. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej
  6 miesięcy przed terminem jego likwidacji.
 5. 7. Z czynności związanych z likwidacją grobu Zarządca cmentarza sporządza protokół.

 

SPRAWY FORMALNO-ORGANIZACYJNE

 • §9.1. Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzach, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarzy, odbywa się w biurze Zarządcy cmentarzy w dniach i godzinach urzędowania.
 1. 2. W sytuacjach szczególnych załatwienie spraw, o których mowa w ust. 1 odbywa się
  w terminach uzgodnionych z Zarządcą cmentarzy.
 2. 3. Przyjęcie zwłok do pochowania na danym cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną karty zgonu, zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
 3. 4. Prawo pochowania zwłok ludzkich mają osoby i instytucje określone w art. 10 ust. 1 ustawy
  z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1473).
 4. 5. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do ekshumowania zwłok za zezwoleniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi zasadami lub na zarządzenie prokuratora lub sądu.
 5. 6. Osoba zlecająca ekshumację zobowiązana jest powiadomić Zarządcę Cmentarza Komunalnego
  o zamiarze przeprowadzenia ekshumacji oraz przedstawić decyzję od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 6. 7. Miejsce grzebalne po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy cmentarza komunalnego bez rozliczenia i zwrotu wniesionej opłaty 20-letniej, jeśli osoba dokonująca ekshumacji nie oświadczy w terminie 14 dni chęci rezerwacji tej kwatery dla następnego pochówku.

ZASADY USTAWIANIA NAGROBKÓW

 • §10.1. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu, z zastrzeżeniem §7 ust. 4.
 1. 2. Dysponent grobu, wykonujący nagrobek, nie musi posiadać zgody dysponentów sąsiednich grobów.

 

ZASDY ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA GROBÓW

 • §11.1. Dysponent grobu wykonujący zagospodarowanie otoczenia grobu, w wyznaczonych przez Zarządcę granicach, nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich grobów.
 1. 2. Dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez utwardzenie materiałem
  nieoszlifowanym typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo-cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny) do połowy odległości określonej
  w §7 ust. 3.
 2. 3. Ławki, balustrady, kratki, płotki i inne elementy ozdobne należy ustawiać do połowy odległości określonej w §7 ust. 3.

OCHRONA PRZYRODY

 • §12.1. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o przeznaczeniu parkowym.
 1. 2. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty) podlega ochronie przed zniszczeniem.
 2. 3. Sadzenie lub wycinanie drzew na cmentarzach może nastąpić tylko w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza. Bez zgody Zarządcy zakazuje się sadzenia lub wycinania drzew lub krzewów.

 

ZASADY PROWADZENIA ROBÓT

 • §13.1. Dysponenci miejsc grzebalnych mogą wykonywać roboty budowlane we własnym zakresie lub zlecać je wybranym przez siebie wykonawcom. Zarządca cmentarzy nie ma obowiązku ustalania, czy osoba zlecająca roboty jest uprawnionym dysponentem miejsca grzebalnego lub grobu.
 1. 2. Groby lub miejsca grzebalne, na których wykonane mają być roboty budowlane muszą być wcześniej opłacone, zgodnie z cennikiem przyjętym przez Radę Gminy Lubiszyn w drodze odrębnej uchwały.
 2. 3. Wykonawca, przed przystąpieniem do robót budowlanych, składa z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem u Zarządcy cmentarza lub u Sołtysa, pisemne zgłoszenie robót na grób lub miejsce grzebalne. W zgłoszeniu tym określa się zakres robót:
 3. robota kamieniarska - to wszystkie działania dysponenta grobu polegające na wzniesieniu ponad poziom terenu płyty nagrobka, w tym rozebranie, przebudowa i montaż nagrobka, utwardzenie otoczenia grobu z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo-cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny),
 4. robota murarska - to wszystkie działania dysponenta grobu polegające na wymurowaniu grobu do poziomu płyty.
 5. 4. Wykonawca, po wykonaniu robót budowlanych, zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu prowadzenia robót i zgłoszenia u Sołtysa zakończenie robót.
 6. 5. Sołtysowi przysługuje prawo do kontroli robót, rejestracji pojazdów wjeżdżających
  i wyjeżdżających z cmentarzy celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych z terenu cmentarzy materiałów.

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 • §14.1.Wszystkich wykonawców obowiązuje ścisłe przestrzeganie Zasad korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Lubiszyn oraz szczególny szacunek dla cmentarza, grobów, zwłok i szczątków zwłok.
 1. 2. Każdy wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek i zaleceń Sołtysa
  w zakresie organizacji i sposobu realizacji prac na cmentarzu.
 2. 3. W szczególności zabrania się:
 3. blokowania dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi oraz sprzętem używanym do prac,
 4. pozostawiania jakichkolwiek materiałów, w tym elementów nagrobków. Nadmiar ziemi
  i gruzu pochodzący z robót budowlanych musi być wywieziony przez wykonawcę robót.
 5. 4. Materiały sypkie wolno składać wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach).
 6. 5. Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach (kastach).
 7. 5. Zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót należy zgłaszać Zarządcy cmentarzy przed przystąpieniem do robót.
 8. 6. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, wykonawca robót zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania ceremonii pogrzebowej.
 9. 7. Wykonawca, przy wykonaniu robót, zobowiązany jest zapewnić najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu, a prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sanitarnymi i bhp.
 10. 8. Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody w mieniu znajdującym się na terenie cmentarza. W przypadku naruszenia przez wykonawcę postanowień ust. 7, Zarządcy cmentarza przysługuje prawo obciążenia kosztami zastępczego wykonywania robót w zakresie usuwania szkód wyrządzonych przez wykonawcę.

NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY LUBISZYN CMENTARZY

 • §15.1. Dysponenci grobów, którzy bez wymaganego zgłoszenia wykonują roboty budowlane,  ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność.
 1. 2. Ławki ustawione w ciągach komunikacyjnych, utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami, mogą być usunięte przez Zarządcę cmentarzy bez informowania dysponenta grobu
  o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze
  z tego tytułu.
 2. 3. Wszelkie czynności i zachowania sprzeczne z niniejszymi zasadami, w związku z którymi przepisy powszechnie obowiązujące przewidują odpowiedzialność, w tym – karną, wynikającą
  z kodeksu wykroczeń i przepisów szczególnych, Zarządca cmentarza zgłaszać będzie odpowiednim organom.